Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

ALGEMENE VOORWAARDEN DOORNHEINTOOLS (CONSUMENTEN)

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf September 2017.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en
deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;
1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;
1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;
1.5 “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 Wie zijn wij

Doornheintools
Adres: Molendijk 65B – 3249AN
Telefoon: 0187-669590
Email: info@doornheintools.nl
KvK-nummer: 69961735

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.
3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw
aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van
het product.
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing
of fout is.

Artikel 5 De Koopovereenkomst
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van
alle (persoons)gegevens.
5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende
informatie schriftelijk meesturen:
a. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het
Herroepingsrecht is uitgesloten;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering
van de Koopovereenkomst;
e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de
reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product
heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,
, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7  Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als
dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product
slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u
aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet
alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan
8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor
herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
8.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.
8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet
dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping
9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging
per e-mail.
9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14
dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf
af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft
teruggezonden.
9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De
terugbetaling is voor u kosteloos.
9.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor
de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht
Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw
individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed
hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 11 De prijs
11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd,
tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met
variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.
11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie
12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan
wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.
12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde
rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de
nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.
12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13 Levering en uitvoering
13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.
13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn
afspreken.
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo
snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de
Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u
aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Betaling
14.1 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de
Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de
Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.
14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen
gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke
rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 Klachtenregeling
15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
15.2 Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben,
bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Rotterdam, dan wel de bevoegde
rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen

Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden
17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd.
Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.
17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u
kunnen worden opgeslagen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam verkoper]
[ geografisch adres verkoper]
[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

ALGEMENE VOORWAARDEN DOORNHEINTOOLS  (BEDRIJVEN)

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte
uitgebracht door Doornheintools en van elke overeenkomst waarbij Doornheintools zaken levert
en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk).
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Doornheintools en de
wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

a. Alle offertes van Doornheintools zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening
onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Doornheintools het recht om alle aan de offerte verbonden
kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Doornheintools.
b. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.

4. Uitvoering overeenkomst

a. Doornheintools mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij
dit wenselijk acht. Doornheintools staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst
door deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en
noodzakelijk zijn, tijdig aan Doornheintools zijn en
worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat Doornheintools zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Doornheintools, zoals
gereedschappen en voor de werkzaamheden
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt,
of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering
van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van
Doornheintools vervangt, en de planning van Doornheintools dit toelaat. De wederpartij is
aansprakelijk voor alle voor Doornheintools uit de vertraging voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke
aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg
is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

a. Doornheintools behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom
van Doornheintools ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in
rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Doornheintools niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is
per overtreding van deze bepaling aan Doornheintools een boete verschuldigd van € 10.000.
Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel
5 sub a. op eerste verzoek binnen de door Doornheintools gestelde termijn in onbeschadigde
staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete
verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van
de wet worden gevorderd.

6. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen Doornheintools en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan
kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische
communicatie. De door Doornheintools opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan,
behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT
problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Doornheintools welke niet nadrukkelijk onderdeel van de
overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en
voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de
functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
d. De wederpartij vrijwaart Doornheintools voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door
of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

8. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief:
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden
aanwezige zaken. Doornheintools heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Doornheintools is gevestigd en gedurende normale
werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Doornheintools bevoegd deze prijsstijging
aan de wederpartij door te berekenen mits de
uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De
wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of
de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag
Doornheintools de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Doornheintools is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft Doornheintools het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder
geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Betalingsvoorwaarden

a. De prijs dient door de wederpartij aan Doornheintools te worden voldaan op een door
Doornheintools aangewezen rekening binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Doornheintools
vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij
verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Doornheintools een naar diens oordeel voldoende zekerheid
te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst
verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Doornheintools
bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
d. Al hetgeen Doornheintools uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd,
failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te
worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij
direct rente aan Doornheintools verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk
aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan Doornheintools
alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale
door de wederpartij aan Doornheintools verschuldigde zal bedragen.
f. Indien Doornheintools in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Doornheintools te verrekenen wordt
uitgesloten.

10. Levertijd

a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Doornheintools bij benadering vastgesteld.
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Doornheintools uit van de
omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Doornheintools bekend waren bij
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Doornheintools de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van
Doornheintools kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Doornheintools kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Doornheintools, wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van Doornheintools kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van Doornheintools voor overschrijding van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode is uitgesloten.

11. Keuring

a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van
de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke
Doornheintools ter zake van de keuring moet maken.
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij
gehouden Doornheintools hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en Doornheintools in de
gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Doornheintools kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te
komen.
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de wederpartij om zich jegens Doornheintools
op het resultaat van de keuring te beroepen.


12. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms
2000. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat het Doornheintools deze ter
beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
b. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10%
van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
c. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor
de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
d. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is
Doornheintools bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht
zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling
van de overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens
de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Doornheintools zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem
kan worden gevergd.
e. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het
overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste
verzoek van Doornheintools binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
f. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is
Doornheintools niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig
over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een
behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
g. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer
benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het
ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

13. Oplevering van werkzaamheden

a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte
van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) Doornheintools schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid
en de wederpartij niet binnen 7 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

14. Emballage

a. Doornheintools is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te
brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de
voet van dit artikel 14 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Doornheintools is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de
wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van
Doornheintools.

15. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft Doornheintools eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn
huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband
houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van
invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet
bezwaren.
c. Nadat Doornheintools zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De
wederpartij staat Doornheintools toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
d. Als Doornheintools geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde
zaken aan Doornheintools te verpanden.

16. Reclame

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen
onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Doornheintools te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 7 dagen kunnen worden waargenomen, zullen
onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Doornheintools worden
medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij
geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Doornheintools niet in
de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van
Doornheintools, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel
daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
Tot het moment waarop de toestemming van Doornheintools als bedoeld in artikel 17 sub a. van
deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht
betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake
opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Doornheintools niet
in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
e. Indien en voor zover Doornheintools een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel
accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende
zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei
schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige
zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover Doornheintools een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge
dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht Doornheintools in de gelegenheid te stellen
het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden
zijn daarna wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens
Doornheintools. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

17. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Doornheintools.
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum
van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent Doornheintools geen enkele tekortkoming in de
nakoming.
d. De voorwaarden voor retourneren zijn:
– Het product moet nog in de originele verpakking zitten
– Het product niet gebruikt is
– Gepersonaliseerde producten zoals geborduurde en of bedrukte
– kleding kunnen niet retour
– Speciaal bestelde producten kunnen niet retour

18. Garantie

a. Doornheintools staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk,
onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of
onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging
en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) Doornheintools de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Doornhein – tools zelf bij deze derde
geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) Doornheintools bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op
aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en
dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet
te voorkomen was;
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens
Doornheintools is nagekomen.

19. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Doornheintools, is Doornheintools niet
aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of
indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij
vrijwaart Doornheintools in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Doornheintools beperkt tot het bedrag van de
uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van
Doornheintools om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft,
dan zal de aansprakelijkheid van
Doornheintools in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto
overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de
schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Doornheintools meer bedragen dan € 15.000 per
gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken
wordt toegebracht.
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Doornheintools verjaart door het enkele
verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart Doornheintools alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle

aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Doornheintools zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de
toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Doornheintools komt.

g. Indien de zaken niet door het Doornheintools zijn geproduceerd, is een eventuele
aansprakelijkheid van Doornheintools jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het
bedrag waarvoor de leverancier van Doornheintools jegens Doornheintools aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart Doornheintools voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Doornheintools geleverde producten en/of materialen.

20. Overmacht

a. Bij overmacht van Doornheintools is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of
uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst,
indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot
schadevergoeding voor Doornheintools voortvloeit.

21. Geschillen

a. Alle met Doornheintools gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april
1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van
Doornheintools. Naast de woonplaats van Doornheintools wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling
van Doornheintools.
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd.
Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBs), zoals
dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

22. Conversie

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Doornheintools en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling
ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

PRIVACYVERKLARING

Doornheintools respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Doornheintools
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Doornheintools, gevestigd te Molendijk 65b, 3249anHerkingen, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Doornheintools. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@doornheintools.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@doornheintools.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
 • – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • – Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Administratie, info@doornheintools.nl, 0187-669590.
Winkelwagen
Scroll naar boven